loader image

Небанкарски извори на финасирање

Како да го подобрите Вашиот бизнис?

Користењето на финансиите преку небанкарски извори
доведуваат до солвентност и ликвидност на долг рок за одржување на оптимална структура на капитал.

Оптимална структура на капиталот го претставува соодносот на долг и капитал во вкупниот капитал потребен за работењето на компанијата кој зависи од:

 • Износот на должничкиот капитал што компанијата може да го позајми и подоцна редовно да го отплаќа
 • Износот на капиталот неопходен за финансирање на оперативните трошоци што не можат да бидат покриени со заемот.

Финансиската криза покажа дека многу компании се недоволно капитализирани и презадолжени. Излезот од таквата состојба не е ново задолжување, туку докапитализација.

Ефектите за компанијата од финансирање преку докапитализацијата се:

 • Стабилизација на финансиите
 • Намалување на ризикот од неликвидноста и банкрот со што се зголемува капиталот
 • Подобрување на кредитниот рејтинг и кредитната способност
 • Зголемена вредноста на компанијата
Мезанин

Која е целта, цената, плаќањето и употребата од мезанинот?

Мезанин претставува долгорочен хибриден капитал кој има карактеристики на кредитен и
инвестициски капитал.

Целта на мезанинскиот капитал може да биде за различни цели, од купување акции во рамките на иста компанија или финансирање на купување/преземање на друга компанија, до рефинансирање на постојните обврски, финансирање на изградба на инвестиции итн.

Цената на капиталот се дефинира како фиксна каматна стапка од 5% или варијабилна каматна стапка поврзана со ЕУРИБОР – Euro Inter-bank Offer Rate (на пример ЕУРОБОР + 3%).

Плаќањето на мезанин капитал се врши по истекот на рокот (6-10 години) или по продажбата на компанијата на стратешки инвеститор, на берза или на некој друг начин.

Употребата на мезанините во областа на градежништвото како финансиски инструмент ги нуди услугите како:

 • Подготовка на стратегија за докапитализација,
 • Изготвување деловен план,
 • Финансиско моделирање
 • Проценка на вредноста на капиталот
 • Подготовка на понуди
 • Избор на инвеститор,
 • Спроведување на проектот

Седиште на фирмата

СМАРТ ФИНАНСЕ ГРОУП Дооел Скопје, со седиште ул.Франклин Рузвелт бр.11, Скопје

Email

Телефон

+389 75 437 670

Работно време

Понеделник – Петок 08:00 до 16:00 ч

Седиште на фирмата

СМАРТ ФИНАНСЕ ГРОУП Дооел Скопје, со седиште ул.Филип Втори Македонски бр.22/3-2 Скопје

Email

Телефон

+389 70 797 822

+389 70 797 783

Работно време

Понеделник – Петок 08:00 до 16:00 ч

Бидете први информирани за нашите најнови услуги и новости, внесете го вашиот e-mail за да се регистрирате за нашите новости.