loader image

Длабинска финасиска анализа

(Due Diligance)

Донесете вистинска одлука со Due Diligance (Длабинска анализа) 

Нашата длабинска анализа обезбедува објективни и доверливи информации, помагајќи Ви да ги процените сите аспекти од комерцијален, финансиски и правен карактер.

Нашиот широк спектар на услуги вклучува:

 • Проценка на вредност на компании;
 • Странски инвестиции во гринфилд;
 • Продажба, купување или спојување на компании;
 • Проценки во случај на превземање на инвестициски или должнички капитал;
 • Правно дејствување во согласност со законот и внатрешните акти на компанијата.

 

Дозволете да Ви помогнеме да ги избегнете негативни последици, што би следеле по преземање на одреден чекор или донесување одлука. На тој начин се избегнуваат можни неизвесни сценарија и предупредува на евентуални спорови во текот на натамоѓните процеси и активности.

 • Проценка на вредност на компании
 • Приватизација
 • Странски инвестиции во гринфилд
 • Продажба, купување или спојување на компании или одделни делови на компанија или деинвестирање и продажба на дел од компанија
 • Заеднички вложувања
 • Проценки во случај на преземање на инвестициски или должнички капитал
 • Во лични ситуации како што се развод, наследство или планирање на наследство
 • Кога тоа го бара законот или внатрешните акти на компанијата
 • Постојат различни методи на вреднување најчесто се користат методологијата на дисконтирани парични текови (DNT / DCF), проток на готовина без FCFE кон капитал, компаративен метод („бенчмаркинг“) и метод на вредност на ликвидација („LV“).

Седиште на фирмата

СМАРТ ФИНАНСЕ ГРОУП Дооел Скопје, со седиште ул.Франклин Рузвелт бр.11, Скопје

Email

Телефон

+389 75 437 670

Работно време

Понеделник – Петок 08:00 до 16:00 ч

Седиште на фирмата

СМАРТ ФИНАНСЕ ГРОУП Дооел Скопје, со седиште ул.Филип Втори Македонски бр.22/3-2 Скопје

Email

Телефон

+389 70 797 822

+389 70 797 783

Работно време

Понеделник – Петок 08:00 до 16:00 ч

Бидете први информирани за нашите најнови услуги и новости, внесете го вашиот e-mail за да се регистрирате за нашите новости.