loader image

Сакаме да бидете подобри!

Разбирајќи ги локалните услови и користејќи ги нашата експертиза и познавања, ќе Ви понудиме најкомпетентен совет за постигнување на Вашите високи цели.

Нашата поддршка и максимално ангажирање на ресурсите ќе бидат насочени кон реализација на Вашите планови и задоволување на Вашите потреби, а притоа ќе Ви заштедиме дел од Вашето драгоцено време и пари.

Наши деловни партнери

Секое правно лице основано во согласност со Законот за трговски друштва и регистрирано во Централниот регистар на РСМ доколку ги исполнува наведените услови на повикот може да аплицира. Истото треба да е во сопственост на физичко лице/а и/или микро, мало, или средно претпријатие (со мнозинска македонска сопственост со 50,1% или повеќе) и/или установа која врши високообразовна, односно научноистражувачка дејност (со сопственички удел во апликантот до 20%) како и годишните приходи на претпријатието да не надминуваат 1.000.000,00 (еден милион) евра според финансиските извештаи за претходните две фискални години.

Не е предвиден таков рок во критериумите за подобност на апликант. Основен критериум е компаниите да не се постари од шест години од денот на основање на правниот субјект до денот на аплицирање (секако доколку се исполнети сите критериуми за подобност на апликант).

На повикот може да учествува компанија која е веќе е финансиски поддржана во рамките на друг повик на Фондот доколку ги исполнува сите критериуми за подобност, но предлог проектот мора да биде различен од оној за кој веќе добила грант за ко-финансирање.

Во зависност од повикот се одредуваат условите за целосно обезбедување на делот за ко-финансирање. Корисникот на ко-финансиран грант не е задолжително да го обезбеди во целост својот дел пред почетокот на реализацијата на проектот. Согласно текстот на повикот и правилникот за инструментот, средствата се исплаќаат на квартална основа, во согласност со одобрениот буџет на проектот авансно за секој квартал.

Да, Вашата компанија има повеќе опции за да користи неповратни грантови во зависност од Вашата инвестиција.

Да, Вашата компанија има повеќе опции за да користи неповратни грантови во зависност од Вашата инвестиција.

Да, Ве следува грант во зависност од дејноста со која што се занимавате и инвестицијата која ја планирате.

Финансиските институции во Македонија би Ве поддржале со финансирање доколку имате минимум сопствено учество од 20% од целокупната инвестиција.

Да, Ве следуваат финансии преку Фонд за иновации и технолошки развој (Инструментот за поддршка – Кофинансирани грантови за новоосновани трговски друштва “старт-ап”.)

Преку online каталог на енергетско ефикасни технологии со високи перформанси како прифатливи за финансирање од страна на GEFF.

Не (доколку немало приходи, во табелата ставете 0).

Седиште на фирмата

СМАРТ ФИНАНСЕ ГРОУП Дооел Скопје, со седиште ул.Франклин Рузвелт бр.11, Скопје

Email

Телефон

+389 75 437 670

Работно време

Понеделник – Петок 08:00 до 16:00 ч

Седиште на фирмата

СМАРТ ФИНАНСЕ ГРОУП Дооел Скопје, со седиште ул.Филип Втори Македонски бр.22/3-2 Скопје

Email

Телефон

+389 70 797 822

+389 70 797 783

Работно време

Понеделник – Петок 08:00 до 16:00 ч

Бидете први информирани за нашите најнови услуги и новости, внесете го вашиот e-mail за да се регистрирате за нашите новости.